Dodaj miejsce Zarejestruj się
 
 
 
Miejsca
 
 
 
   
 
  Dodaj ciekawe miejsce
 
 
 
 

Kościół Ewangelicko-Augsburgski w Ozorkowie, Ozorków

Kościół Ewangelicko-Augsburgski w Ozorkowie, Ozorków  
Miejscowość: Ozorków
 
Województwo: łódzkie
 
Lokalizacja: Okolice Łodzi
 
Kategoria: zabytek / muzeum
 
Ocena: 0 0 0 0 0 oceń
 
Zaloguj się, aby móc ocenić miejsce.
 
Dodane przez: Anonim
 
Zobacz też: Ogłoszenia turystyczne łódzkie »
 
Opis Zdjęcia (8) Komentarze (0) Mapa
Pier­wszy koś­ciół ewan­gelicki wznie­siono w Ozorkowie już w 1814 roku na trójkąt­nym placu we wschod­niej części osady. Był to skromny, drew­ni­any budynek zbu­dowany na planie pros­tokąta. Od samego początku świą­tynię trak­towano jako „tym­cza­sową”; już od 1821 roku rozpoczęto stara­nia o wzniesie­nie nowej, murowanej budowli. W 1823 roku właś­ci­ciel miasteczka, Ignacy Starzyński, wys­tosował pismo do Komisji Wojew­ództwa Mazowieck­iego z prośbą o pomoc w sfi­nan­sowa­niu nowego budynku. Pro­jekt architek­ton­iczny murowanego koś­cioła, autorstwa Boni­facego Witkowskiego, przy­go­towany został w 1827 roku, jed­nak z uwagi na spór doty­czący finan­sowa­nia budowy, nie doczekał się real­iza­cji.

Budowę obec­nego, murowanego koś­cioła rozpoczęto dopiero w 1840 roku. Autorem pro­jektu był Piotr Frydrych. Koszt budowy opiewał na ogromną sumę 78 540 zło­tych, której parafia nie była w stanie pokryć. W 1841 roku udało się zebrać jedynie 24 tysiące zło­tych. Pomocy szukano wszędzie, jed­nak ani car Mikołaj I, ani nowy właś­ci­ciel Ozorkowa – Feliks Łubieński, trak­tu­jący miasto wyłącznie jako źródło dochodu, nie byli zain­tere­sowani wspar­ciem tego przed­sięwz­ię­cia. Z pomocą pośpieszył wów­czas jeden z najzamożniejszych parafian – Chris­t­ian Wil­helm Werner, który pokrył resztę kosztów budowy (przy czym ostate­czny koszt wyniósł aż 120 tysięcy zło­tych).
Uroczys­tego poświęce­nia koś­cioła dokonał ks. Super­in­ten­dent Modl w dniu 9 października 1842 roku. Był to w owym cza­sie jeden z najbardziej okaza­łych protes­tanc­kich budynków koś­ciel­nych na ziemi­ach pol­s­kich. Wznie­siony został na planie pros­tokąta, w stylu późnok­lasy­cysty­cznym. Fasada ozdo­biona jest wysokim portykiem wspar­tym na czterech korync­kich kolum­nach i zwieńc­zona trójkąt­nym fron­tonem. Na narożach budynku zna­j­dują się pseudo­ryza­l­ity, niez­nacznie wybi­ja­jące się ponad linię dachu. Na szczy­cie każdego z nich stoją rzeźby trzech apos­tołów – w sumie jest ich dwu­nastu. Dach przykryty jest kop­ułą pokrytą cynkową blachą i zwieńc­zoną latarnią z wysokim krzyżem. Wnętrze świą­tyni za pomocą rzędu jońs­kich kol­umn podzielone jest na trzy nawy. Nad nawami zna­j­dują się dwupiętrowe, drew­ni­ane empory. Zabytkową wartość posi­ada również chrz­ciel­nica i krucy­fiks z XIX wieku oraz wiszący w głównym ołtarzu obraz przed­staw­ia­jący Chrys­tusa i apos­tołów.

W lat­ach 80-tych XIX wieku, dzięki finan­sowemu wspar­ciu Hen­ryka Schlössera odnowiono wnętrza koś­cioła oraz wybu­dowano nową, murowaną dzwon­nicę, do dziś sto­jącą na swoim miejscu. Wcześniejsza, drew­ni­ana dzwon­nica pamię­tała jeszcze czasy pier­wszego ozorkowskiego koś­ciółka. Najm­niejszy z jej dzwonów, zwany szkol­nym, prze­nie­siono później na cmen­tarz. Również fig­ury dwu­nastu apos­tołów sto­jące na narożnych ryza­l­i­tach koś­cioła są świadectwem ofi­arności Schlössera. We wnętrzach świą­tyni możemy oglą­dać dwie tablice pamiątkowe poświę­cone dwóm najbardziej zasłużonym dla koś­cioła parafi­anom – Chris­tianowi Wil­hel­mowi Wernerowi i właśnie Hen­rykowi Schlösserowi. W 1913 roku w koś­ciele rozpoczęto prace renowa­cyjne, kierowane przez przy­byłego do Ozorkowa w tym samym roku – pas­tora Adolfa Hen­ryka Rondthalera. Koszty w całości pokryła wdowa po Karolu Scheiblerze – Anna.
Wydarzenia dwóch wojen świa­towych odcis­nęły piętno na ozorkowskiej świą­tyni. W 1918 roku żołnierze niemieccy wdarli się do koś­cioła i zagra­bili organy. Po II wojnie świa­towej w koś­ciele zor­ga­ni­zowano obóz dla Niem­ców i osób pochodzenia niemieck­iego. Wnętrza świą­tyni uległy poważnym zniszczeniom, więk­szość mającego jakąkol­wiek wartość wyposaże­nia została roz­gra­biona. Po lik­widacji obozu świą­ty­nia przeszła w ręce Koś­cioła rzym­skoka­tolick­iego. Świą­ty­nia zyskała wezwanie św. Tadeusza i została filią parafii katolick­iej pod wezwaniem św. Józefa. Ewan­ge­lików wspierał w tym cza­sie, dojeżdża­jący z Łodzi ksiądz Karol Kotula. Pier­wsze powo­jenne nabożeństwa na przełomie 1947/48 roku odpraw­iał przy mau­zoleum Schlösserów na cmen­tarzu ewan­gelickim. Sytu­acja taka miała miejsce do 1951 roku. W 1953 roku udało się odzyskać koś­ciół dla parafii ozorkowskiej, jed­nak jego stan był opłakany. Tylko dzięki pomocy parafian udało się wykonać część prac remon­towych. Kole­jne prace kon­serwa­cyjne miały miejsce w lat­ach 1987–1994 oraz na początku XXI wieku. W ostat­nich lat­ach pod­dano remon­towi wysłużoną dzwon­nicę.
Od 17 marca 1994 roku koś­ciół nosi wezwanie Dwu­nastu Apos­tołów Jezusa Chrys­tusa.

Więcej: http://www.ozorkow.luteranie.pl/
 
 
 
Zobacz też Inne ciekawe miejsca
 
 
 
 
Najaktywniejsi użytkownicy
 
  3033 pkt
 
  Adam-turysta
 
  2106 pkt
 
  toja1358
 
  916 pkt
 
  tallar6
 
  740 pkt
 
  Blitzkrieg
 
  648 pkt
 
  emes
 
 
 
 
Zobacz też
 
Ogłoszenia turystyczne w Polsce
 
 
 
 
ZaMiasto.com.pl - miejsca, zabytki, atrakcje
 
Witamy na serwisie ZaMiasto.com.pl. Jest to portal tworzony przez użytkowników, którzy zamieszczają własne propozycje (opisy, zdjęcia, komentarze, mapy) ciekawych miejsc do odwiedzenia. Znajdziesz tu propozycje zabytków, muzeów, miejsc nad jeziorami, do wypoczynku, zamków, szczytów górskich i innych atrakcji, które warto odwiedzić. Skorzystaj z mapy Polski lub wyszukiwarki, żeby znaleŸć propozycje ciekawych miejsc i zabytków.
 
Miejsca w lesie i nad jeziorem
 
Kontakt       Polityka prywatnosci       Polityka cookies       Regulamin       Reklama       Inne nasze serwisy
 
Internet Age - sieć serwisów internetowych